Hotarari Consiliul Local Belis

Anul 2019

Hotararea 22/5 aprilie 2019

Privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 26/3 mai 2019

Privind aprobarea Organigramei, numarului de personal si Statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 38/5 iulie 2019

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Detalii

Hotararea 39/5 iulie 2019

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe semestrul I2019

Detalii

Hotararea 40/5 iulie 2019

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia  lucrarii care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis

Detalii

Hotararea 41/5 iulie 2019

cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia  lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis

Detalii

Hotorarea 42/5 iulie 2019

Pentru aprobarea unor modificlri la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul –Proiectului ” Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj

Detalii

Hotararea 43/5 iulie 2019

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 44/5 iulie 2019

Pentru modificarea HCL nr. 12119.02.2019 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investitie “Modernizare si dotare scoala gimnaziala “Avram lancu” Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotararea 45/23 iulie 2019

Pentru modificarea HCL nr.13119.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati, aferenti obiectivului de investitie ” Moderntzare si dotare scoala gimnaziala Avram lancu Belis, comuna Belis, jud. Cluj “

Detalii

Hotararea 46/23 iulie 2019

Privind aprobarea stabilirii pretului de vanzare pentru valorificarea masei lemnoase a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din padurea impadurita a comunei catre populatie, modificare preturi de pornire la licitatie agentii economici si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Anul 2020

Hotararea 1/10 ianuarie 2020

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, in comuna Belis, judetul Cluj, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 2/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2020 din fondul forestier al comunei Belis

Detalii

Hotararea 3/10 ianuarie 2020

Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 4/10 ianuarie 2020

Privind acordarea unor drepturi pentru copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa de pe raza comunei Belis

Detalii

Hotararea 5/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren situat in intravilanul localitatii Belis, comuna Belis, in suprafata de 3.587 mp, inscris in Cartea Funciara nr.51114 Belis, nr. cadastral / nr. topografic 51114, in 4 parcele de teren, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare

Detalii

Hotararea 6/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea acoperirii definitve a deficitului bugetar pe anul 2019

Detalii

Hotararea 7/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea stabilirii pretului de pornire la licitatie/ vanzarea unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Hotararea 8/07 februarie 2020

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, pe trimestrul IV 2019

Detalii

Hotararea 9/07 februarie 2020

Privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 10/07 februarie 2020

Pentru modificarea HCL nr.78/17.11.2017 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectul de investitie “Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 11/07 februarie 2020

Pentru modificarea HCL nr.77/17.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitie “Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 12/07 februarie 2020

Privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 13/07 februarie 2020

Privind aprobarea incheierii unui nou Act aditional la Contractul de prestari servicii, avand ca obiect prestarea serviciilor silvice

Detalii

Hotararea 14/07 februarie 2020

Privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare privind proiectul “MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ”

Detalii

Hotararea 15/07 februarie 2020

Privind efectuarea unui schimb de imobile-terenuri

Detalii

Hotararea 16/07 februarie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 17/07 februarie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 18/06 martie 2020

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Detalii

Hotararea 19/06 martie 2020

Privind acordarea burselor scolare si alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru bursele scolare, elevilor de la Scoala Gimnaziala “AVRAM IANCU” Belis, pentru anul scolar 2019-2020, semestrul II

Detalii

Hotararea 20/06 martie 2020

Privind aprobarea modificarii pretului de pornire la licitatie pentru valorificarea masei lemnoase a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a acestuia

Detalii

Hotararea 21/06 martie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A DOUA CASE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 22/06 martie 2020

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Detalii

Hotararea 23/06 martie 2020

Privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Belis, jud. Cluj

Detalii

Hotararea 24/08 mai 2020

Privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al comunei Belis a unui sprijin financiar pentru inceperea lucrarilor,,Refacerea Casei Parohiale ,, la Parohia Ortodoxa Belis

Detalii

Hotararea 25/08 mai 2020

Cu privire la constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 26/08 mai 2020

Privind actualizarea valorii de inventar a Caminelor Culturale/a masuratorilor Caminului Cultural Poaina Horea, cuprinse in Inventarul bunurilor care apartin domeniul public al comunei Belis, inscrise in anexele 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.25 din 24 martie 2016

Detalii

Hotararea 27/08 mai 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 28/08 mai 2020

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Detalii

Hotararea 29/08 mai 2020

Privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de executie lucrari, a valorii totale si a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului: ,,MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BELIS, JUD. CLUJ”

Detalii

Hotararea 30/08 mai 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 31/05 iunie 2020

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Detalii

Hotararea 32/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia ” ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII , LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA, GARAJ AUTO, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ” , lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 33/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare inzota strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M ” , lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 34/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia ” CONSTRUIRE SI DOTARE AGROPENSIUNE TURISTICA,lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 35/05 iunie 2020

Privind aprobarea cotizatiei anuale datoratd de comuna Belis la Asociatia Grupul de
Actiune Locald NAPOCA POROLISSUM

Detalii

Hotararea 36/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia .. ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D. SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZATIA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA ” ,lucrai care se executa pe domeniul public al comunei BelisTARE AGROPENSIUNE TURISTICA, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 37/05 iunie 2020

Pentru aprobarea Proiectului privind  “Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei electrice, in infrastructura de iluminat public in Comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 38/05 iunie 2020

Pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ,
pentru Proiectul privind ” Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei electrice, in infrastructura de iluminat public in Comuna Belis, judetul Cluj “e domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 39/03 iulie 2020

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2020

Detalii

Hotararea 40/03 iulie 2020

Privind initierea si derularea obiectivului de investitii “Captare, tratare si extindere retea de alimentare cu apa in comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 41/03 iulie 2020

Pentru modificarea HCL nr.44/05.07.2019 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectul de investitie “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotararea 42/03 iulie 2020

Privind modificarea HCL nr.45/23.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitie “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Avram Iancu Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotararea 43/03 iulie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUIRE LOCUINTA”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii